Συνάντηση 2018.12

Προγραμματίζουμε μια χριστουγεννιάτικη συνάντηση τον Δεκέμβριο.

Θα έχουμε 2 ομιλίες
* “Building a Flask application in Docker Swarm” by Transifex

* “A gentle introduction to Deep Learning using Keras” by Vladimir (Data Scientist at Warply) [0]

In this session, we will make a brief introduction to Deep Learning with a focus on using Convolutional Neural Networks for image classification.
We will be starting our journey in the mid-50s, with the invention of the perceptron, moving gradually onto multilayer neural networks, and finally into the recent advances in deep learning.
Next, we will briefly discuss some best practices used for deploying DL models to production and pushing them onto mobile devices.
Finally , we will code a Convolutional Neural Network using the Keras library.

No prior knowledge of Deep Learning or Keras is assumed.

Θα σας περιμένουμε στο hackerspace 🙂

[0] Vladimir-Vadim: https://www.linkedin.com/in/vladimir-vadim-iurcovschi-6a8620163